Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
1.Vymedzenie pojmov

- predávajúci –prevádzkovateľ internetového obchodu ILsport s.r.o.
-kupujúci –fyzická alebo právnická osoba ,ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
- tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu ILsport s.r.o.
- objednávka – kúpnopredajná zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Pre správne a rýchle vybavenie Vašej objednávky uvádzajte kompletnú adresu doručenia a platné telefónne číslo inak nebude Vaša objednávka vybavená.

2. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu ilsport@zoznam.sk , v ňom uveďte presný názov, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla 0902134894 na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
- Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
- Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
- V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5. Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané prepravné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je 3 pracovné dni od prevzatia objednávky ,pri doplnkovom tovare je to 10 dní. Je to však hraničný termín vybavenia vašej objednávky. Aj napriek našej maximálnej snahe vo výnimočných prípadoch, sa termín dodania môže predĺžiť z dôvodu nedodania tovaru od dodávateľa, o zmene dodacej doby vás budeme informovať e-mailom. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Objednávky sa zasielajú súčasne – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. V prípade, že sa rozhodnete doobjednať tovar, urobte tak do 10.00 h nasledujúceho dňa od zaslania Vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar Vám potom zašleme súčasne s prvou objednávkou. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

7. Spôsob doručenia

Doprava prostredníctvom slovenskej pošty - dobierka Prepravná spoločnosť Doprava zdarma - pri nákupe nad 70€ cena poštovného 0 € Osobný odber – kamenná predajňa ILsport , Mierové námestie 882
Otváracie hodiny: PO-PI : 8.30 – 17.00hod.
SO : 8.00 – 11.00 hod.

Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.
8. Spôsob platby
• Prevodom z bankového účtu – 1896858257/0200
• Hotovosť
• Dobierka

9. Zrušenie objednávky  

Pokiaľ bude z vašej strany záujem o stornovanie objednávky ,urobte tak písomne e-mailom z adresy z ktorej prišla objednávka a vaša objednávka bude automaticky stornovaná pokiaľ už z našej strany nedošlo k plneniu zmluvy.

a/ Zo strany kupujúceho zákazníka
Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený
b) v pôvodnom stave a obale
c) nepoužitý
d) kompletný, aj s visačkami a záručným listom
e) s dokladom o jeho zakúpení
V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu (spoločnosť), ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu:
ILSPORT s.r.o. ,Mierové námestie 882-39, 019 01 ILAVA
V prípade dodržania všetkých hore uvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý buďete chcieť vrátiť nezasielajte ako dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

b/ Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetové obchodu, alebo iného dodávateľa tovaru
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

11.Reklamačný poriadok

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri
preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť ,alebo dodať nový tovar. V prípade veľkého poškodenia odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprímame. V prípade ak vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list.
V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka . V prípade reklamácie vyplňte reklamačný formulár na našej stránke................................ a následne zašlite výrobok na našu adresu: ILsprt s.r.o. Mierové námestie 882/39 ILAVA 019 01.Poštovné nepreplácame a reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prevzatý. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

a/ Nárok na uplatnenie reklamácie zákazníkom zaniká:
1. ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave
2. ak k poškodeniu tovaru došlo zlou manipuláciou 3. ak k poškodeniu došlo neodbornou inštaláciou, alebo nesprávnym používaním /teda v rozpore s návodom na používanie/
4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami, parametrom uvedeným v dokumentácii
5. ak reklamovaná vada zodpovedá prirodzenému opotrebeniu v dôsledku užívania výrobku

b/ Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. V prípade reklamácie obuvi ,odevu zasielajte reklamovaný tovar riadne vyčistený.

c/ Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

12. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.
Údaje, ktoré požadujeme:
1.osobné údaje: meno a priezvisko, presná a úplná adresa, mesto
2.kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa
3.prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo
Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa.
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu ........... a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť ILSPORT s.r.o. žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky platné v okamihu nákupu sú dlhodobo archivované u predajcu.

13. Záverečné ustanovenie

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.5.2012
 
Nákupný košík
Vo Vašom košíku je:
Počet položiek: 0
Suma celkom: 0
zobraziť
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Novinky
Nanašli sa žiadne novinky.